Privacy Policy
 
Algemeen: 
Labelsystemen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. labelsystemen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 

Gebruik van NAW Gegevens: 
Labelsystemen gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren en een betreffende vervoerder de bestelling bij u af te leveren. 
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen. 
Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
Om het winkelen bij Labelsystemen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. 
In uw Labelsystemen account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. 
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

Cookies: 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. labelsystemen gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen. 

Overige: 
Labelsystemen verkoopt uw gegevens niet. labelsystemen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij labelsystemen, uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk met betrekking op financiële regelgeving. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. 

Download algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door LabelSystemen, DymoSpecialist en Supplie, ook handelende onder de naam CJM.Vervoorn, gevestigd te Poederoijen, hierna te noemen LabelSystemen, aangegaan.

1 2 Bijzonder aan LabelSystemen algemene voorwaarden zijn, de afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2.1 LabelSystemen aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van LabelSystemen onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door LabelSystemen aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.


Artikel 3 Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van LabelSystemen, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijs- en productwijzingen alsmede zetfouten en sterk afwijkende prijzen voorbehouden.

Gegevens in drukwerken verstrekt door LabelSystemen zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden LabelSystemen niet.


Artikel 4 Overeenkomst.

4.1 De overeenkomst van koop en verkoop van producten, wordt eerst bindend voor LabelSystemen door zijn bevestiging.

4.2 Elke met LabelSystemen aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Supplie zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie LabelSystemen zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

4.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door LabelSystemen bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van LabelSystemen binden de laatste niet, voor zover ze door LabelSystemen niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 


Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.

6.1 Op alle door LabelSystemen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met supplie zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven LabelSystemen zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de weder partij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd LabelSystemen zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 7 Prijzen.

7.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden LabelSystemen niet.

7.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

7.3 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.


Artikel 8 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van producten van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".


Artikel 9 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van LabelSystemen.Artikel 10 Aanbetaling. 

LabelSystemen is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van LabelSystemen de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.


Artikel 11 Leveringstermijnen.

11.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever LabelSystemen schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor LabelSystemen zijn de producten te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen. volgens de wet kopen op afstand is, de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Dat indien de levertijd niet haalbaar is de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stelt en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden. Hieronder nog extra toelichting over de wet kopen op afstand.

11.2 Wanneer bestelde producten, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die producten voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

11.3 Recht van retour of ook wel de afkoelingsperiode genoemd.

De consument heeft het recht van retour binnen 14 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. 

Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour. 
Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.

Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.

Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen worden gecrediteerd. 


Artikel 12 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door LabelSystemen aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.


Artikel 13 Meer en minderwerk.

13.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

13.2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van LabelSystemen op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

13.3 Door LabelSystemen te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt LabelSystemen om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door LabelSystemen gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


Artikel 15 Wijziging van de opdracht.

15.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

15.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan LabelSystemen ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

15.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door LabelSystemen buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.


Artikel 16 Annuleren.

16.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door LabelSystemen reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan LabelSystemen als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht LabelSystemen te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de producten.

16.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt LabelSystemen zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 17 Reclame.

17.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, LabelSystemen terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering LabelSystemen wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

17.2 LabelSystemen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

17.3 Indien de reclame naar het oordeel van LabelSystemen juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten, hetzij de geleverde producten gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. LabelSystemen is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.


Artikel 18 Garantie.

18.1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend LabelSystemen aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. LabelSystemen zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, of van andere oorzaken dan van materiaal en fabricagefouten of indien LabelSystemen na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte producten levert. Garantie is exclusief eventuele verzendkosten

18.2 Voor verkochte en geleverde producten met fabriek resp. importeurs of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Garantie is exclusief eventuele verzendkosten


Artikel 19 Risico bij reparatie.

19.1 Bij LabelSystemen in reparatie gegeven producten zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door LabelSystemen niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat hij ter zake van schade aan of verlies van de producten van zijn assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargever komen.

19.2 De opdrachtgever zal zelf zorgen voor een veiligheidscopie van de op eventuele aanwezige gegevensdrager(s) zich bevindende informatie. Voor verlies aan informatie op deze gegevensdrager(s) is LabelSystemen niet aansprakelijk.


Artikel 20 Retentierecht.

Wanneer LabelSystemen producten van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze producten onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. LabelSystemen heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.


Artikel 21 Aansprakelijkheid.

21.1 LabelSystemen is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

f. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;

g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

21.2 LabelSystemen is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van LabelSystemen of van hen, die door LabelSystemen te werk zijn gesteld.

21.3 LabelSystemen zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.


Artikel 22 Overmacht.

22.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten bij transport naar LabelSystemen of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van producten door leveranciers van LabelSystemen, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van LabelSystemen, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor LabelSystemen overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

22.2 LabelSystemen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.


Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud.

23.1 Zolang LabelSystemen geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van LabelSystemen.

23.2 LabelSystemen heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

23.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.

24.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekenstelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal LabelSystemen ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

24.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. LabelSystemen heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

24.3 LabelSystemen is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door LabelSystemen reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van LabelSystemen op vergoeding van kosten, schade en interesten.


Artikel 25 Betaling.

25.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25.2 LabelSystemen is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

25.3 LabelSystemen is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen administratie kosten,  de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

25.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

25.5 Uit het enkele feit dat LabelSystemen zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 26 Toepasselijk recht.

Op alle door LabelSystemen gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.


Artikel 27 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van LabelSystemen, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
 
 
 

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.